Om RKF

Vi vill verka i hem, skola och samhälle för att alla barn skall få del av den kristna trons grund, värderingar och liv. Det gör vi främst genom att inspirera och stärka kristna föräldrar och lärare. RKF grundades 1883.

Organisation
Riksförbundet Kristen Fostran (RKF) är en ekumenisk förening och leds av ett förvaltningsråd, som väljs av medlemmarna på årsmötet varje år. Ordförande är Carl-Henrik Karlsson. Organisationsnummer: 865000-4214.

Bli medlem

Som medlem är du med och tar ansvar för vårt land, våra barn och deras framtid. Medlemskap: 275 kr/år. 

1. Skriv till info@rkf.one och meddela namn, adress och ”medlem”.
2. Betala in avgiften och skriv namn, adress och “medlem”.

Kontakt
RKF/Sonia Svedberg, Björnåsen Gläntan, 511 95 Öxabäck.
070-25 73 442.
info@rkf.one

Plusgiro: 28 47 15-0

Swish: 123 483 23 74

Betalning från utlandet
IBAN: SE45 9500 0099 6026 0284 7150.
BIC: NDEASESS.

Minnesblad
Ge en gåva och skriv ut minnesbladet (PDF). 

Vision
Vi vill verka i hem, skola och samhälle för att alla barn skall få del av den kristna trons grund, värderingar och liv.

Logotyp

Logotypen signalerar att RKF är ett stabilt förbund förankrat i historien, och samtidigt modernt och relevant för vår tid. De tre vågräta klossarna visar på den första delen av vår vision, om att vi vill verka i “hem, skola och samhälle”. De tre lodräta visar på den andra delen av vår vision – att alla barn skall få del av den kristna trons “grund, värderingar och liv”. Logotypen liknar brickorna i familjespelet Alfapet där man skall lägga ut bokstäver på en spelplan. Tanken är att signalera lekfullhet och lärande. Formen är både ett plus och ett kors – centrum i vår tro.

Tagline
För barnen – sedan 1883

Historia – från 1883 till idag
RKF grundades 1883 i samband med ett stort möte i Uppsala för folkskollärare. En av initiativtagarna var Fredrik Lundgren (1847-1915). Som person var han helgjuten, konsekvent och stod för sin övertygelse. Han hade tidigt blivit faderlös. Som barn hade han i kristendomen funnit tröst och Bibeln var hans livs ledstjärna.

Fredrik Lundgren blev sammankallande i den kommitté som skulle utarbeta förslag till stadgar, samt förbereda för lokala föreningar – nybildade samt redan etablerade – att sammanföras i en gemensam organisation – Svenska Folkskolans Vänner.

Detta var i en tid då den kristna trons ställning i skolan – samt kyrkans inflytande i skola och samhälle – ifrågasattes. Utifrån denna bakgrund kan man förstå föreningens första stadga:

1.1 ”Innerligt öfvertygade derom, att sann folkbildning är oupplösligt och oskiljaktigt förbunden med lefvande kristendom, vilja vi med alla till buds stående lagliga medel verka derför, att denna i folkskolan må komma till och hållas vid sin fulla rätt och sin rätta bibliska fullhet.”

1.2 ”Föreningen skall på samma gång utgöra ett broderligt samband mellan alla, som vilja på denna grundval arbeta för folkskolans och folkbildningens främjande eller med andra ord verka derför, att kristendomen måtte genomtränga både undervisning och uppfostran samt blifva skolans, hemmets och hela samhällets lif.”

Föreningens första ordförande blev Waldemar Rudin, från 1885 till 1921. Fredrik Lundgren blev vice ordförande, samt grundade 1885 tidningen Folkskolans vän – som idag heter Kristen Livsgrund – och var dess förste redaktör och ansvarige utgivare.

Svenska Folkskolans Vänner bildades av kristna präglade av väckelsefromheten och föreningen har alltid varit ekumenisk. År 1971 ändrades namnet till Riksförbundet Kristen Fostran, RKF. Vid denna tid var det omkring 4000 medlemmar och 29 lokalavdelningar.

År 2009 bildade RKF nätverket Eunike för att stötta kristna föräldrar i deras uppdrag att förmedla trons grund, värderingar och liv till en ny generation. Initiativtagare var Carl-Henrik Karlsson som också blev dess förste verksamhetsledare. År 2021 utvecklades Eunike från föräldranätverk till stipendiekassa. 

RKF hade tidigare gett ut Carl-Henrik Karlssons bok På Guds uppdrag, som skrevs efter att han genom samtal insett hur mycket hans föräldrar – medvetet och omedvetet – planterat i hans liv, inte minst tilliten och troheten till Bibeln som Guds Ord. Carl-Henrik är sedan 2017 ordförande i RKF.

Vi är stolta över vår historia, men de viktigaste personerna är de lärare, föräldrar och andra som idag öppnar upp för att ge våra barn den kristna trons grund, värderingar och liv. Det är de som idag skriver vår historia.

Läs mer om vår tidiga historia i Svenska Folkskolans Vänner SFV, Riksförbundet Kristen Fostran RKF 1883-1983, Sven Enlund, Föreningen för svensk undervisningshistoria, Stockholm 1986.

GDPR

RKF och dess verksamheter samlar in person- och adressupplysningar från givare, medarbetare och andra som är intresserade av RKF:s aktiviteter för att kunna hålla kontakten, delge information och bokföra pengatransaktioner enligt lag. Endast den information som behövs för ovan nämnda syfte sparas, och endast under den tid de används. Register och kopia på register skall förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. RKF förbinder sig att inte dela dessa upplysningar med tredje part, och kommer också att radera upplysningarna på begäran. Den som ger RKF sina person- och adressupplysningar samtycker till att de lagras och används enligt syftet. Styrelsen för RKF räknas som personuppgiftsansvarig. Policyn skall finnas på vår webbsida.

RKF-förlaget

Förlaget är inte aktivt, men vykort och böcker i förlagets lager erbjuds medlemmar gratis att hämta eller beställa mot fraktkostnad. Om du är medlem, så kontakta oss gärna för att veta vad som finns.

Kontakt
RKF/Sonia Svedberg, Björnåsen Gläntan, 511 95 Öxabäck.
070-25 73 442.
info@rkf.one