Vi står upp för föräldarna

Eunike vill verka och stå upp för föräldrars rätt och skyldighet att vara och fungera som föräldrar, och att vi som föräldrar skall få det stöd vi behöver.

  1. Enskilda, församlingar och kyrkor behöver se och erkänna föräldrars betydelse, och låta det påverka den konkreta verksamheten.
  2. Föräldrar måste själva få rätt att välja utbildningsform för sina barn. Idag är inte hemundervisning tillåtet i Sverige, vilket blivit uppmärksammat internationellt.
  3. Barn har rätt till sina föräldrar – även om föräldrarna inte fungerar perfekt. Många barn far än mer illa efter att ha omplacerats. Sociala myndigheter behöver därför i första hand ge mer stöd till dessa föräldrar och får endast i yttersta nödfall ta barnen från sina föräldrar.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 26, punkt 3
“Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.”
Europakonventionen, tilläggsprotokoll, artikel 2
“Rätt till undervisning
Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överens-stämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

Barnkonventionen, artikel 18
“Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.
För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och skall säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn.
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till.”

Barnkonventionen, artikel 30
“I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.”

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 18
“Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”

Eunikes kontaktperson för hemundervisning
Eunike förordar inte någon speciell undervisningsform, men försvarar föräldrars rätt att välja den bildningsform som de tror är det bästa för det enskilda barnet. Den som är intresserad av hemundervisning kan kontakta Marita Sandberg som är Eunikes kontaktperson för hemundervisning. Maritas telefonnummer är 0485-342 36.